Croeso i’n Tudalen Cymraeg!

Ydych chi’n siarad Cymraeg?Eisiau trafod eich materion cyfreithiol yn Gymraeg?

Fel rhan o’n hymrwymiad i gynnig dewis ac i sicrhau’r gwasanaeth gorau posibl i’n Cleientiaid, dymunem ddwyn i’ch sylw bod rhai o’n gwasanaethau bellach ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yr ydym yn ymfalchїo yn ein traddodiad hir o fod wedi darparu cymorth cyfreithiol i bobl yr ardal hwn a thu hwnt mewn dull cyfeillgar a chynhwysfawr, ac yr ydym yn awyddus i barhau i wneud hynny boed yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Os ydych yn ystyried felly y byddai’n addas ichi gael trafod eich busnes drwy gyfrwng y Gymraeg, neu os ydych yn chwilio am Gyfreithiwr Cymraeg ei iaith, rhowch wybod inni.

Gellir cysylltu â ni naill ai drwy’r dulliau arferol (gweler Home Page) neu’n uniongyrchol drwy’r cyfeiriad ebost canlynol, sef rhowe@cjhh.com.

Gwasanaeth sydd wrth galon ein busnes – felly gadewch inni fod o wasanaeth i chi!

Welcome to our Welsh language page!As part of our commitment to offer choice and to ensure the best possible service to our Clients, we should like to bring to your attention that some of our services are now available through the medium of Welsh.

We take pride in our long tradition of having provided legal assistance to people in this area and beyond in a friendly and comprehensive manner, and we are keen to continue to do so whether in English or in Welsh.

If you consider therefore that it would be appropriate for you to discuss your business in Welsh, or if you are looking for a Welsh-speaking Solicitor, please let us know.

You may contact us through the usual channels (see Home Page) or directly via the following e-mail address -  rhowe@cjhh.com.

Service is at the heart of our business – so let us be of service to you!